developed by FO-design
Auto Service Keizers VOF
Maasbreeseweg 70 Sevenum
Auto Service Keizers hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens en doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. In dit privacy beleid willen we u inzichtelijk maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Auto Service Keizers houdt zich aan de wet- en regelgeving van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
   deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
   Privacy beleid;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
   minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
   verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
   de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
   voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
   u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

-    Het aangaan van overeenkomsten;
-    Het order- en facturatieproces;
-    Contactaanvragen;
-    Het aangaan van arbeidsovereenkomsten/ verwerken van sollicitaties;
-    Het informeren over producten en diensten van AutoService Keizers;
-    Offerte aanvragen;
-    Het uitvoeren van proefritten;

Persoonsgegevens bestaan uit:

-   Voor- en achternaam
-   Adresgegevens
-   Telefoonnummer(s)
-   E-mailadres(sen)

Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. Auto Service Keizers zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden indien dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek om informatie. In andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Mocht ondanks alle maatregelen toch nog een beveiligingsincident plaats vinden, dan zullen wij alles in het werk stellen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Mocht blijken dan het beveiligingsincident een datalek is, dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte brengen.

Auto Service Keizers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. In bepaalde gevallen mogen wij persoonsgegevens als gevolg van andere wetten en regels niet verwijderen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen. Wanneer wij uw gegevens verwijderen kunnen wij u niet langer op de hoogte houden van onze acties en andere relevante informatie.

Waar kunt u terecht voor vragen en/of opmerkingen:

Indien u na het lezen van dit privacy beleid nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Auto Service Keizers, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens:
Auto Service Keizers
Maasbreeseweg 70
5975 BP Sevenum

Telefonisch  zijn we bereikbaar op:         077-467 3006

Via e-mail zijn we bereikbaar op het volgende adres:       info@ask-sevenum.nl